Cliëntenraad

Voor zowel locatie de Buitensluis als locatie de Open Waard is er een cliëntenraad actief. De cliëntenraad is een belangrijke schakel tussen de Stichting Alerimus, haar cliënten en mantelzorgers. De visie van de Cliëntenraad op medezeggenschap vindt u onderstaand:

Wij behartigen de gemeenschappelijke belangen van de cliënten die zorg en ondersteuning ontvangen in het woon-zorg complex en de wijk op locatie- en organisatieniveau. Wij participeren in de beleidsvorming en zijn betrokken bij de processen die van invloed zijn op de kwaliteit van zorg, welzijn en de eigen regie en adviseren hierin de bestuurder.

Lees de medezeggenschapsregeling.

De cliëntenraad kan de belangen slechts optimaal behartigen wanneer zij van u weet wat er onder cliënten en mantelzorgers speelt. Vanuit uw opmerkingen en ervaringen met betrekking tot de zorg- en dienstverlening kunnen wij problemen signaleren, oplossingen aandragen en de kwaliteit van zorg- en dienstverlening helpen te verbeteren. Uw opmerkingen, ervaringen en mening zijn daarom van essentieel belang voor het goed functioneren van de cliëntenraad en daarmee de zorgverlening voor de cliënten.

Wij zijn bereikbaar via e-mail en telefoon:

Cliëntenraad de Buitensluis:
E-mail: clientenraad-bs@alerimus.nl
Telefoon: 0186 – 572 131
Mevrouw Ineke Korbijn-Schop, voorzitter
De heer D. Kersten, vicevoorzitter en secretaris
De heer J. Corstjens
De heer P. de Groot
Mevrouw. R. van der Kruyk
Mevrouw E. Vink

Lees het jaarplan van de cliëntenraad van de Buitensluis.
Lees het huishoudelijk reglement van de Buitensluis.
Overzicht Mantelzorgcafés 2024

Cliëntenraad de Open Waard:
E-mail: clientenraad-ow@alerimus.nl
Telefoon: 06 – 5061 6582
De heer Co van Dongen, voorzitter
Mevrouw I. Bohnen, secretaris
Mevrouw R. Broeks
Mevrouw S. van Soldt
Mevrouw J. v.d. Zee

Lees het jaarplan van de cliëntenraad van de Open Waard.
Lees het huishoudelijk reglement van de Open Waard.

Verslaglegging van werkzaamheden en resultaten
In de medezeggenschapsregeling van de Cliëntenraden en Alerimus is in de taakopvatting van de Cliëntenraden (artikel 3, lid 2) beschreven dat de Cliëntenraden de cliënten en vertegenwoordigers regelmatig informeren over hun werkzaamheden en resultaten. Via onderstaande linken leest u de verslaglegging van beide cliëntenraden over 2023:

Jaarverslag 2023 Cliëntenraad Buitensluis

Jaarverslag 2023 Cliëntenraad Open Waard

Individuele zaken of klachten
Wij behandelen geen individuele zaken of klachten. Voor een klacht over bijvoorbeeld een afdeling of medewerker is er een klachtenprocedure. De cliëntenraad staat wel in contact met de klachtenfunctionaris. Mocht bijvoorbeeld blijken dat veel cliënten dezelfde klachten hebben, dan kan de cliëntenraad de bestuurder adviseren hier iets aan te doen.