Samenwerking

Visie op organiseren

Alerimus is een kleine organisatie, bekend om haar betrouwbare en betrokken zorg – en dienstverlening. Bij Alerimus is er geen “ja maar” maar een duidelijk ja of nee, met een duidelijke uitleg. Verbinden en open bloeien (buiten onze eigen kaders denken) is basisgedrag in onze dagelijks handelen. Alerimus staat voor groei en ontwikkeling. Alerimus staat open voor verbetering en vernieuwing, niet alleen binnen de organisatie, maar ook als organisatie in relatie tot de (lokale) samenleving. Alerimus richt zich ook op duurzaamheid en doelmatigheid. Door de schaarste in menskracht en middelen is lokaal samenwerken en samenwerking binnen de keten nadrukkelijk het uitgangspunt met respect voor ieders eigenheid. Samenwerking biedt ook de kans voor een gezamenlijk aanbod met nieuwe arrangementen.

Ketenzorg

Op elk terrein vindt samenwerking plaats. Of het nu gaat over het zorgproducten van Alerimus of de gebouwveiligheid. Als het over ‘de zorg’ gaat spreken wij over ketenpartners in de zorg. Wat houdt dit precies in?

Ketenzorg is zorgverlening waarbij de achtereen- volgende onderdelen van de zorg goed op elkaar aansluiten en afgestemd zijn, zegt Van Dale.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hanteert de volgende definitie van ketenzorg:

Ketenzorg is het samenhangend geheel van zorginspanningen dat door verschillende zorgaanbieders onder een herkenbare regiefunctie wordt geleverd, waarbij het cliëntproces centraal staat en waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht met diens omgeving. Er wordt een sluitende keten gevormd van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroeg opsporen en zelfmanagement. In de zorgketen bestaan gradaties van eenvoudig en strikt volgtijdelijk tot complexe zorg .

De uitdaging voor zorgaanbieders is een samenwerkingsverband (keten) te creëren, zodat zorg en diensten aansluiten op de vragen van cliënten en hun familie en dat die voorzieningen op het juiste moment en in onderlinge samenhang worden aangeboden. Zo werken we o.a. samen in het Netwerk Palliatieve Zorg, Ketenzorg Dementie, Kwetsbare Ouderen Hoekse Waard.

De volgende ketenpartners in de zorg worden onderscheiden: huisartsen, medisch specialisten, ziekenhuizen, ambulancediensten, thuiszorg- instellingen, verpleeg- en verzorgingshuizen, apothekers, Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) en Maatschappelijk Werk.

Alerimus streeft een goede samenwerking na met deze partijen om de zorg voor onze cliënten te stroomlijnen.

Veiligheid & Gebouwen

Wij als zorgaanbieder hebben de plicht u een veilig onderkomen te bieden als u bij ons komt wonen.
Dit houdt in dat onze huizen aan bepaalde veiligheidsvoorschriften moeten voldoen en ook dat onze medewerkers in staat moeten zijn, om bij calamiteiten, de gebouwen ordentelijk te kunnen ontruimen en de hulpdiensten kunnen assisteren.

Alerimus werkt op dit punt o.a. samen met partners als HWwonen, de brandweerkorpsen van Cromstrijen en Oud-Beijerland, politie, GHOR, lokale aannemers en installateurs.