Wlz-Zorg Thuis (VPT, MPT en PGB)

We hopen allemaal in goede gezondheid oud te worden. Dat we zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en die dingen kunnen doen, die zo vanzelfsprekend lijken. Toch worden veel mensen op een gegeven moment geconfronteerd met het feit dat zij niet meer alles zelf kunnen. Een helpende hand is dan meer dan welkom. Alerimus biedt deze helpende hand.

Voor WLZ-Zorg Thuis kunt u kiezen uit de volgende vormen:

  • Volledig Pakket Thuis (VPT)
  • Modulair pakket Thuis (MPT)
  • Persoonsgebonden budget (PGB)

Een combinatie van MPT en PGB is ook mogelijk.

– Volledig Pakket Thuis (VPT)

Wat is een Volledig Pakket Thuis?
Mensen met een indicatie voor zorg met verblijf kunnen voor rekening van de Wlz alle zorg, die ze anders in een instelling zouden krijgen, ook thuis krijgen. De woonlasten worden buiten de Wlz geregeld. Daarmee is er sprake van het scheiden van wonen en zorg. De regeling die dit mogelijk maakt heet ‘Volledig Pakket Thuis’ (VPT). Dit is inclusief huishoudelijke zorg en maaltijdverstrekking. De omvang van de zorg- en dienstverlening wordt bepaald door de ZZP indicatie.

Wat wordt er bekostigd door de Wlz?
Het Volledig Pakket thuis wordt volledig bekostigd door de Wlz. De woonlasten en de waskosten vallen niet onder de Wlz en zijn daarom niet inbegrepen. De eigen bijdrage is afhankelijk van het verzamelinkomen. Belangrijk hierbij is dat de kosten uiteindelijk niet veel afwijken van de kosten die u zou bijdragen in een verpleeghuis.

Wat wordt er niet bekostigd door de Wlz?
De woonlasten en de waskosten vallen niet onder de Wlz en zijn daarom niet inbegrepen. Met een Volledig Pakket Thuis dient u zelf een beroep te doen op de zorgverzekering voor:
– Huisartsenzorg
– Medicijnen
– Geneesmiddelen
– Tandheelkundige zorg

Voor vaste hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een rolstoel, verwijzen wij u naar de gemeente (WMO).

Uitgebreide informatie VPT
Voor vragen of aanmeldingen kunt u ook contact opnemen met onze zorgbemiddeling. Wij adviseren u op de website van Zorginstituut Nederland de uitgebreide informatie over de verschillende leveringsvormen door te nemen.

 

 – Modulair Pakket Thuis

Met het MPT kunt u de zorg van één of meer Wlz-aanbieders thuis krijgen. U kunt er bij MPT ook voor kiezen om bepaalde zorgvormen in natura van ons te ontvangen en de overige zorgvormen zelf in te kopen met een PGB. Bij het MPT spreken we met u af welke zorg door ons wordt geboden en welke zorg door uw mantelzorger(s) wordt verleend. Het MPT kan één of meer van de volgende vormen van zorg bevatten:

VerplegingPersoonlijke verzorgingBegeleidingWlz-behandelingVervoer naar behandeling en/of begeleidingLogeeropvang.

Voor vaste hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een rolstoel, verwijzen wij u bij een MPT ook naar de gemeente (WMO). Vanaf 2016 betaalt u voor een MPT een  lage eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wlz. Tot en met 2015 betaalde u een eigen bijdrage voor zorg thuis.

– PGB

Heeft u zware zorg nodig uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u die zorg eventueel ook thuis krijgen. Maar alleen als zorg thuis verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling. Als u een PGB aanvraagt, nodigt het zorgkantoor u uit voor een gesprek om te kijken wat het beste bij u past. Dit kan zijn: een PGB, zorg in natura of een combinatie daarvan.

Met een PGB kunt u zelf zorg inkopen. U vraagt het PGB aan bij het zorgkantoor. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U beschrijft in een budgetplan welke zorg u inkoopt en bij welke zorgverlener(s).
  • U sluit met elke zorgverlener een contract af en voegt daar telkens een zorgbeschrijving bij. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de zorgverlener.
  • U mag een vertegenwoordiger aanwijzen die het PGB voor u beheert. Dit kan ook verplicht zijn.
  • U mag geen behandeling betalen uit het PGB.

– Eigen bijdrage

U betaalt een Eigen Bijdrage voor de Wlz in de volgende situaties:

Vanaf 2016 betaalt u voor een MPT een  lage eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wlz. Tot en met 2015 betaalde u een eigen bijdrage voor zorg thuis. Ontvangt u naast uw MPT ook huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo? Dan hoeft u voor de huishoudelijke ondersteuning vanaf 2016 geen eigen bijdrage te betalen.

Zorg Thuis

Onze dienstverlening op het gebied van de verzorging is onder te verdelen in de volgende drie categorieën:

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging omvat het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid. Voorbeelden van deze zorg zijn: helpen met douchen, wassen op bed, aankleden, scheren, huidverzorging, hulp bij de toiletgang en hulp bij eten en drinken.

Begeleidende verzorging

  • Individuele begeleiding

Individuele begeleiding omvat activiteiten gericht op bevordering of behoud van zelfredzaamheid of bevordering van de integratie van de verzekerde in de samenleving. Voorbeelden van deze zorg: ondersteuning om de dag te structureren en om beter de regie te kunnen voeren over het eigen leven.

  • Activerende begeleiding

Activerende begeleiding omvat activiteiten gericht op (a) herstel of voorkomen van verergering van gedrags- of psychische problematiek of (b) het omgaan met de gevolgen van een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Voorbeelden van deze zorg: begeleiding om gedrag te veranderen of gedrag te leren hanteren bij gedragsproblemen of een psychische stoornis.

Verpleging

Omvat verpleging gericht op herstel of voorkoming van verergering van de aandoening, beperking of handicap. Voorbeelden van deze zorg zijn: wondverzorging, toedienen van medicijnen, geven van injecties, advies over hoe om te gaan met ziekte of het zelf leren injecteren.

Het takenpakket van de thuiszorg omhelst ook dagverzorging, kort durende opnames (logeren). Deze onderwerpen hebben elk een eigen pagina op onze website.Wij kunnen ook intensieve thuiszorg bieden bijv. als vervroegt het ziekenhuis wordt verlaten om thuis te herstellen of wanneer de laatste levensfase intreedt bij een ongeneeslijke ziekte.

Omdat het bieden van verzorging maatwerk is, wordt er een zorgleefplan opgesteld dat volledig is afgestemd op uw wensen en behoeften.