Alerimus Logo
Grootte tekst: Verklein tekst Vergroot tekst
Login personeel

Kwaliteit

Kwaliteitssysteem

Alles draait om kwaliteit bij Alerimus. Onze organisatie stelt alles in het werk om kwalitatief hoogwaardige verzorging, verpleging en diensten aan onze cliënten te leveren.

Wij besteden veel aandacht aan de persoonlijke afstemming met de cliënt over de zorg- en / of dienstverlening, hebben oog voor een prettige en veilige leefomgeving en zorgen er vanzelfsprekend voor dat onze medewerkers ook aan onze hoge kwaliteitseisen voldoen.

Ons kwaliteitsbeleid is tevens uw borging dat wij voldoen aan belangrijke wet- en regelgeving op het gebied van de gezondheidszorg, zoals bijv. de Wet BIG en de Wet Bopz. Uitvoerende taken die onlosmakelijk verbonden zijn met een juiste uitvoering van deze wetten zijn geïntegreerd in ons kwaliteitsbeleid.

Beide locaties van Alerimus hebben sinds 2005 een gecertificeerd kwaliteitssysteem getoetst aan de normen van de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Onze voedingsdienst hanteert het HACCP systeem. Dit systeem is gecertificeerd en voldoet daarmee aan de vastgestelde norm “Eisen voor een op HACCP gebaseerd Voedselveiligheidssysteem” vastgesteld door Centraal College van Deskundigen HACCP.

De belangrijkste kenmerken van het HKZ kwaliteitssysteem zijn:

 • inzichtelijk maken van de organisatie;
 • hanteren van uniforme werkmethoden;
 • controleerbare (zorg) processen;
 • gestructureerde klachtenbehandeling;
 • gestructureerde fouten- en ongevallenregistratie;
 • gestructureerd verkrijgen van inzicht in de ervaringen van cliënten;
 • grotere betrokkenheid en motivatie van de medewerkenden.

De belangrijkste kenmerken van een HACCP-systeem zijn:

 • uitvoeren risicoanalyse op potentiële gevaren m.b.t. voedselveiligheid;
 • vaststellen hoe de risico’s (CCP’s) kunnen worden beperkt of voorkomen;
 • per risicogebied de kritische grenzen aangeven;
 • aangeven hoe de CCP’s worden bewaakt of “gemonitord”;
 • vaststellen van de correctieve acties die moeten leiden tot herstel van de veiligheid;
 • verificatie toepassen om te bepalen of de HACCP aanpak goed werkt;
 • bijhouden van de documentatie en registraties.

Jaarlijks worden de beide kwaliteitssystemen getoetst aan de normen door externe deskundigen van Kiwa. Tevens vindt er jaarrond toetsing plaats door een team van interne auditoren.

Tevredenheidsmetingen

Elk jaar wordt de kwaliteit van de zorg en diensten die wij leveren getoetst aan de hand van tevredenheidsonderzoeken. Wij stellen de mening van onze cliënten zeer op prijs en als uit de tevredenheidsonderzoeken blijkt dat op onderdelen aanpassingen nodig zijn of extra aandacht behoeven, dan gaan wij daar direct mee aan de slag.
Wij houden periodiek zelf enquêtes onder onze cliënten over o.a. de volgende onderwerpen:

 • ervaringen van cliënten met een kortdurende opname;
 • uitbrengmaaltijden (Tafeltje Dekje);
 • thuiszorg verzorging;
 • thuiszorg hulp bij het huishouden;
 • ervaringen familie rondom de laatste levensfase cliënt;

Tweejaarlijks werden “grote” onderzoeken gehouden door een onafhankelijk gecertificeerd bureau onder de verschillende cliëntgroepen van Alerimus: Dit zijn de bekende CQ-metingen, waarvan de resultaten werden aangeleverd aan Zorg voor Kwaliteit (http://www.zorgvoorkwaliteit.com). Middels Zorg voor Kwaliteit en KiesBeter.nl kunt u zelf beschikken over betrouwbare en vergelijkbare informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg in alle zorgsectoren. In 2017 wordt er kwaliteitsuitvraag gedaan voor de wijkverpleging, WMO en is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gelanceerd.

De laatst gehouden CQ-metingen zijn:

 • ervaringen bewoners locatie de Buitensluis
 • ervaringen contactpersonen cliënten locatie de Buitensluis
 • ervaringen contactpersonen cliënten verpleegafdeling locatie de Buitensluis
 • ervaringen thuiszorgcliënten locatie de Buitensluis
 • ervaringen cliënten met hulp bij het huishouden locatie de Buitensluis
 • ervaringen bewoners locatie de Open Waard
 • ervaringen contactpersonen cliënten locatie de Open Waard
 • ervaringen thuiszorgcliënten locatie de Open Waard
 • ervaringen cliënten met hulp bij het huishouden locatie de Open Waard

De mening van de medewerkenden wordt eveneens op prijs gesteld en ook zij worden twee jaarlijks in de gelegenheid gesteld mee te doen aan een “groot” medewerkeronderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk gecertificeerd bureau waarin aspecten als zorg voor de cliënten, interactie met cliënten, aantrekkelijkheid van het werk e.d. worden bevraagd. Als blijkt dat op onderdelen aanpassingen noodzakelijk zijn of extra aandacht vragen, dan wordt dit verder opgepakt en uitgewerkt door de diensthoofden.

Gestructureerde fouten- en ongevallenregistatie (Fona-registratie)

Van alle incidenten en bijna incidenten wordt een interne registratie bijgehouden. Dit wordt gedaan door een team van medewerkenden die samen de Fona-Arbo commissie vormen. Per kwartaal worden de geregistreerde (bijna) incidenten geanalyseerd en aanbevelingen geformuleerd om tot preventieve oplossingen te komen voor de geconstateerde problematiek.

De analyses, geconstateerde trends en getroffen maatregelen worden ter bespreking aangeboden aan de cliëntenraden, de ondernemingsraad, het managementteam en de stuurgroep kwaliteit.
Indien trends uit de registraties zijn te herleiden worden beleidsaanpassingen in de organisatie geïmplementeerd.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI & E)

Op grond van de Arbowet 1998 is een werkgever verplicht een risico-inventarisatie & -evaluatie te hebben. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een onderzoek naar arbeidsomstandigheden die schade aan de gezondheid kunnen veroorzaken. Er wordt nagegaan welke gevaren er zijn en welke maatregelen en voorzieningen zijn getroffen om ze te voorkomen. De omvang van het risico wordt bepaald en daarbij de noodzaak om maatregelen te treffen.

Hieruit voorkomend is een Plan van Aanpak opgesteld waarin is aangegeven wanneer welke maatregelen zullen worden getroffen. De uitvoering van het Plan van Aanpak van Alerimus is in handen van onze preventiemedewerker en de leidinggevende Personeelszaken.

Klachten – Kwaliteitsverbetering

Een klacht is een kans. Een kans voor Alerimus om ontevredenheid om te zetten in tevredenheid. Wanneer het voorkomt dat een cliënt niet tevredenen is over de zorg- of dienstverlening kunt u dit natuurlijk eerst bespreken met uw zorgverlener of diens leidinggevende. Wellicht is dit al voldoende om weer tevreden te kunnen zijn over de verleende zorg of dienst.

Mocht u er toch niet uitkomen met de zorgverlener of diens leidinggevende dan is er ook de mogelijkheid om uw klacht persoonlijk te bespreken met de vertrouwenspersoon van Alerimus, de heer J. van de Waal. U kunt in contact komen met de vertrouwenspersoon via hoofd frontoffice, mevr. M. Prooij. Zij zorgt dat uw klacht wordt doorgezet naar de vertrouwenspersoon waarna de heer van der Waal contact met u op zal nemen.

Ook kunt u gebruik maken van de interne klachtenprocedure van Alerimus. Hierin is opgenomen op welke wijze klachten in behandeling worden genomen en wanneer er wordt overgegaan tot bemiddeling. Alerimus is eveneens aangesloten bij de Geschillencommissie en de regionale externe klachtencommissie Drechtsteden voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT).

Voor meer informatie over klachten en de afhandeling kunt u bij onze recepties vragen naar het informatieboekje betreffende dit onderwerp.

Het kan ook mogelijk zijn dat u geen klacht, maar suggesties heeft waarmee Alerimus kwaliteitsverbetering kan bewerkstelligen. Graag vernemen wij uw ideeën of op- en aanmerkingen aangaande kwaliteitsverbetering. We willen er tenslotte met zijn allen voor zorgen dat de geleverde zorg en dienstverlening optimaal is en daar waar dat mogelijk is, nog verder verbeterd wordt.

Formulieren voor kwaliteitsverbetering zijn verkrijgbaar bij onze recepties. U kunt ook gebruik maken van ons digitale formulier:

Formulier kwaliteitsverbetering

U kunt het ingevulde formulier in een gesloten envelop afgeven, onder de vermelding: T.a.v. mw. M. Blijdorp, bij de receptie van locatie de Open Waard of locatie de Buitensluis of het formulier opsturen in een gefrankeerde envelop naar:

Alerimus
T.a.v. mw. M. Blijdorp
Postbus 7332
3280 AC Numansdorp