Kwaliteitsbeleid

Bij Alerimus stellen we alles in het werk om kwalitatief hoogwaardige verzorging, verpleging en diensten aan onze cliënten te leveren.

Wij besteden veel aandacht aan persoonsgerichte zorg, gaan altijd met de cliënt in overleg over de zorg- en / of dienstverlening, hebben oog voor een prettige en veilige leefomgeving en zorgen er vanzelfsprekend voor dat onze medewerkers ook aan de kwaliteitseisen voldoen.

Ons kwaliteitsbeleid is uw borging dat wij voldoen aan belangrijke wet- en regelgeving op het gebied van de gezondheidszorg, zoals bijv. de Wet BIG, Wkkgz en de Wet zorg en dwang. Uitvoerende taken die onlosmakelijk verbonden zijn met een juiste uitvoering van deze wetten zijn geïntegreerd in ons kwaliteitsbeleid.

Beide locaties van Alerimus hebben sinds 2005 een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem getoetst aan de normen van de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Onze voedingsdienst hanteert het ISO 22000-systeem en is eveneens gecertificeerd.

Tevredenheidsmetingen

Elk jaar wordt de kwaliteit van de zorg en diensten die wij leveren getoetst. Wij voeren hiertoe tevredenheidsonderzoeken uit. Voorbeelden zijn de PREM Wijkverpleging en de basisindicatoren verpleeghuiszorg. Wij stellen de mening van onze cliënten zeer op prijs en als uit de tevredenheidsonderzoeken blijkt dat er onderdelen zijn die aanpassingen of extra aandacht behoeven, dan gaan wij daar mee aan de slag. De mening van medewerkers wordt eveneens uitgevraagd en ook zij worden tweejaarlijks in de gelegenheid gesteld mee te doen aan een medewerkersonderzoek.

Intern meldsysteem incidenten cliënten en medewerkers

Van alle incidenten en bijna-incidenten wordt een interne registratie bijgehouden. Dit wordt gedaan door een team van medewerkers die samen de incidentencommissie vormen. Op basis van analyses worden trends bepaald en verbetermaatregelen genomen. Zo nodig worden beleidsaanpassingen in de organisatie doorgevoerd.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Op grond van de Arbowet 1998 is een werkgever verplicht een risico-inventarisatie & -evaluatie te hebben. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een onderzoek naar arbeidsomstandigheden die schade aan de gezondheid kunnen veroorzaken. In de Open Waard heeft een RI&E plaatsvonden in juni 2019, in de Buitensluis in oktober 2019. Hieruit voorkomend is een Plan van Aanpak opgesteld waarin is aangegeven wanneer welke maatregelen zullen worden getroffen. De uitvoering van het plan is in handen van onze preventiemedewerkers en het hoofd Backoffice.

Compliment of klacht?

Heeft u een compliment, klacht of verbeterpunt die u graag met ons wilt delen? Lees dan verder op de pagina ‘Compliment of klacht‘. Hier vindt u terug welke stappen u kunt doorlopen en bij wie u terecht kunt.