Alerimus Logo
Grootte tekst: Verklein tekst Vergroot tekst
Login personeel

Kwaliteit

Kwaliteitssysteem

Alles draait om kwaliteit bij Alerimus. Onze organisatie stelt alles in het werk om kwalitatief hoogwaardige verzorging, verpleging en diensten aan onze cliënten te leveren.

Wij besteden veel aandacht aan de persoonlijke afstemming met de cliënt over de zorg- en / of dienstverlening, hebben oog voor een prettige en veilige leefomgeving en zorgen er vanzelfsprekend voor dat onze medewerkers ook aan onze hoge kwaliteitseisen voldoen.

Ons kwaliteitsbeleid is tevens uw borging dat wij voldoen aan belangrijke wet- en regelgeving op het gebied van de gezondheidszorg, zoals bijv. de Wet BIG en de Wet Bopz. Uitvoerende taken die onlosmakelijk verbonden zijn met een juiste uitvoering van deze wetten zijn geïntegreerd in ons kwaliteitsbeleid.

Beide locaties van Alerimus hebben sinds 2005 een gecertificeerd kwaliteitssysteem getoetst aan de normen van de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Onze voedingsdienst hanteert het HACCP systeem. Dit systeem is gecertificeerd en voldoet daarmee aan de vastgestelde norm “Eisen voor een op HACCP gebaseerd Voedselveiligheidssysteem” vastgesteld door Centraal College van Deskundigen HACCP.

Tevredenheidsmetingen

Elk jaar wordt de kwaliteit van de zorg en diensten die wij leveren getoetst aan de hand van tevredenheidsonderzoeken. Wij stellen de mening van onze cliënten zeer op prijs en als uit de tevredenheidsonderzoeken blijkt dat op onderdelen aanpassingen nodig zijn of extra aandacht behoeven, dan gaan wij daar direct mee aan de slag. De mening van de medewerkenden wordt eveneens op prijs gesteld en ook zij worden twee jaarlijks in de gelegenheid gesteld mee te doen aan een “groot” medewerkeronderzoek. De metingen vinden plaats door zowel intern als extern onderzoek.

Gestructureerde fouten- en ongevallenregistatie (Fona-registratie)

Van alle incidenten en bijna incidenten wordt een interne registratie bijgehouden. Dit wordt gedaan door een team van medewerkenden die samen de Fona-Arbo commissie vormen. De analyses, geconstateerde trends en getroffen maatregelen worden ter bespreking aangeboden aan de cliëntenraden, de ondernemingsraad, het managementteam en de stuurgroep kwaliteit.Indien trends uit de registraties zijn te herleiden worden beleidsaanpassingen in de organisatie geïmplementeerd.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI & E)

Op grond van de Arbowet 1998 is een werkgever verplicht een risico-inventarisatie & -evaluatie te hebben. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een onderzoek naar arbeidsomstandigheden die schade aan de gezondheid kunnen veroorzaken. Hieruit voorkomend is een Plan van Aanpak opgesteld waarin is aangegeven wanneer welke maatregelen zullen worden getroffen. De uitvoering van het plan is in handen van onze preventiemedewerker en de leidinggevende Personeelszaken.

Klachten – Kwaliteitsverbetering

Een klacht is een kans. Een kans voor Alerimus om ontevredenheid om te zetten in tevredenheid. Wanneer het voorkomt dat een cliënt niet tevredenen is over de zorg- of dienstverlening kunt u dit natuurlijk eerst bespreken met uw zorgverlener of diens leidinggevende. 

Mocht u er toch niet uitkomen met de zorgverlener of diens leidinggevende dan is er ook de mogelijkheid om uw klacht persoonlijk te bespreken met de vertrouwenspersoon van Alerimus, de heer J. van de Waal. U kunt in contact komen met de vertrouwenspersoon via hoofd frontoffice, mevr. M. Prooij. Zij zorgt dat uw klacht wordt doorgezet naar de vertrouwenspersoon. Ook kunt u gebruik maken van de interne klachtenprocedure van Alerimus. Hierin is opgenomen op welke wijze klachten in behandeling worden genomen en wanneer er wordt overgegaan tot bemiddeling. Alerimus is eveneens aangesloten bij de Geschillencommissie en de regionale externe klachtencommissie Drechtsteden voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT).

Voor meer informatie over klachten en de afhandeling kunt u bij onze recepties vragen naar het informatieboekje betreffende dit onderwerp.

Het kan ook mogelijk zijn dat u geen klacht, maar suggesties heeft waarmee Alerimus kwaliteitsverbetering kan bewerkstelligen. Graag vernemen wij uw ideeën of op- en aanmerkingen aangaande  kwaliteitsverbetering. Formulieren voor kwaliteitsverbetering zijn verkrijgbaar bij onze recepties. U kunt ook gebruik maken van ons digitale formulier: Formulier kwaliteitsverbetering

U kunt het ingevulde formulier in een gesloten envelop afgeven, onder de vermelding: T.a.v. mw. M. Blijdorp bij de receptie of het formulier opsturen naar:

Alerimus
T.a.v. mw. M. Blijdorp
Postbus 7332
3280 AC Numansdorp