Kwaliteit

Kwaliteitssysteem

Onze organisatie stelt alles in het werk om kwalitatief hoogwaardige verzorging, verpleging en diensten aan onze cliënten te leveren.

Wij besteden veel aandacht aan persoonsgerichte zorg, gaan altijd met de cliënt in overleg over de zorg- en / of dienstverlening, hebben oog voor een prettige en veilige leefomgeving en zorgen er vanzelfsprekend voor dat onze medewerkers ook aan onze hoge kwaliteitseisen voldoen.

Ons kwaliteitsbeleid is tevens uw borging dat wij voldoen aan belangrijke wet- en regelgeving op het gebied van de gezondheidszorg, zoals bijv. de Wet BIG, Wkkgz en de Wet zorg en dwang. Uitvoerende taken die onlosmakelijk verbonden zijn met een juiste uitvoering van deze wetten zijn geïntegreerd in ons kwaliteitsbeleid.

Beide locaties van Alerimus hebben sinds 2005 een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem getoetst aan de normen van de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Onze voedingsdienst hanteert het ISO 22000-systeem en is eveneens gecertificeerd.

Tevredenheidsmetingen

Elk jaar wordt de kwaliteit van de zorg en diensten die wij leveren getoetst. Wij voeren hiertoe tevredenheidsonderzoeken uit. Voorbeelden zijn de PREM Wijkverpleging en de basisindicatoren verpleeghuiszorg. Wij stellen de mening van onze cliënten zeer op prijs en als uit de tevredenheidsonderzoeken blijkt dat er onderdelen zijn die aanpassingen of extra aandacht behoeven, dan gaan wij daar direct mee aan de slag. De mening van medewerkers wordt eveneens uitgevraagd en ook zij worden tweejaarlijks in de gelegenheid gesteld mee te doen aan een medewerkersonderzoek.

Intern meldsysteem incidenten cliënten en medewerkers

Van alle incidenten en bijna-incidenten wordt een interne registratie bijgehouden. Dit wordt gedaan door een team van medewerkenden die samen de MIC-commissie vormen. Op basis van analyses worden trends bepaald en verbetermaatregelen genomen. Zo nodig worden beleidsaanpassingen in de organisatie doorgevoerd.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Op grond van de Arbowet 1998 is een werkgever verplicht een risico-inventarisatie & -evaluatie te hebben. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een onderzoek naar arbeidsomstandigheden die schade aan de gezondheid kunnen veroorzaken. In de Open Waard heeft een RI&E plaatsvonden in juni 2019, in de Buitensluis in oktober 2019. Hieruit voorkomend is een Plan van Aanpak opgesteld waarin is aangegeven wanneer welke maatregelen zullen worden getroffen. De uitvoering van het plan is in handen van onze preventiemedewerkers en het hoofd Backoffice.

Klachten – Kwaliteitsverbetering

Een klacht is een kans. Een kans voor Alerimus om ontevredenheid om te zetten in tevredenheid. Als u een klacht of verbeterpunt heeft, kunt u die bespreken met de betreffende medewerker (bijvoorbeeld uw zorgmaatje) of de leidinggevende. In een open gesprek proberen we samen tot een oplossing te komen.

Cliëntenvertrouwenspersoon
Wilt u ondersteuning bij het bespreken van uw klacht of vertrouwelijke zaken? Dan kunt u terecht bij onze cliëntenvertrouwenspersoon, de heer Jan van der Waal. Hij is te bereiken via vertrouwenspersoon@alerimus.nl. U kunt ook bellen naar ons algemene telefoonnummer en vragen naar de heer Van der Waal.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (bij onvrijwillige zorg)
Vanaf 1 januari 2020 is de Wet Zorg en dwang van kracht. Mensen met een psychogeriatrische aandoening die onvrijwillige zorg krijgen, hebben vanaf dan wettelijk recht op de ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Voor onze regio is het LSR de aangewezen CVP-organisatie. U kunt het LSR bereiken via telefoonnummer 088-2015920 of e-mailadres A.CVPWzd@hetlsr.nl

Klachtenfunctionaris

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht of wilt u uw klacht liever bespreken met onze klachtenfunctionaris? Dat kan. De heer Arie Mol is de klachtenfunctionaris van Alerimus. Hij is onpartijdig en kan naar u luisteren, bekijken of een gesprek mogelijk is, bemiddelen en begeleiden. Het contact met Arie Mol is vertrouwelijk. U kunt hem per mail bereiken via klachtenfunctionaris@alerimus.nl. U kunt ook bellen naar ons algemene telefoonnummer en vragen naar de heer Mol.

Klachtenprocedure
Wilt u meer informatie? Dan verwijzen we u graag naar onze klachtenprocedure. Meer lezen

Alerimus is aangesloten bij de Geschillencommissie en de regionale externe klachtencommissie Drechtsteden voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT).

Verbetering
Het kan ook zijn dat u geen klacht, maar een suggestie heeft waarmee Alerimus kwaliteitsverbetering kan bewerkstelligen. Graag vernemen wij uw ideeën of op- en aanmerkingen. U kunt daarvoor gebruik maken van een speciaal formulier. Dit is op te vragen via ons algemene telefoonnummer. U kunt het ook downloaden: Formulier kwaliteitsverbetering. U kunt het ingevulde formulier in een gesloten envelop afgeven bij onze receptie in de Buitensluis of opsturen naar:

Alerimus
T.a.v. mw. J. van Rijn
Postbus 7332
3280 AC Numansdorp