Alerimus Logo
Grootte tekst: Verklein tekst Vergroot tekst
Login personeel

Geestelijke verzorging

Alerimus heeft een geestelijk verzorger in dienst, dhr. Piet Reedijk,  voor het leveren van geestelijke verzorging en bijstand aan intern wonende ouderen en de relaties van deze ouderen.

De geestelijk verzorger heeft kennis van de basisprincipes van gerontologie en geriatrie en veel empatisch vermogen ten opzichte van cliënten en familieleden.

De geestelijk verzorger kan intern inwonende ouderen, indien gewenst en zonder enige verplichtingen, begeleiden op verschillende deelterreinen van geestelijke verzorging.

Zo kan er een stukje sociale begeleiding geboden worden. Dit door het opbouwen van een vertrouwensrelatie met  een inwonende oudere. Het begeleiden van en het bieden van geestelijke ondersteuning bij zingevings- en levensvragen kunnen hier onderdeel van uitmaken.

In de laatste levensfase kan ook stervensbegeleiding geboden worden.  Dit is vanzelfsprekend ook mogelijk als de inwonende oudere in de periode hieraan voorafgaand nooit eerder behoefte heeft gehad aan contact met de geestelijk verzorger. De geestelijk verzorger zal de oudere alsmede hun relaties begeleiden in deze fase. Hij kan desgewenst rouwplechtigheden voorbereiden, begeleiden en voorgaan. Het bieden van nazorg aan relaties en familie behoort ook tot zijn taken als zij aangeven dat die behoefte er is,

De geestelijk verzorger gaat ook voor bij diverse vieringen en bijeenkomsten en organiseert / begeleidt gespreks- en themamiddagen met ouderen. Vaak zullen deze activiteiten in gezamenlijkheid met de Identiteit Commissie worden georganiseerd.

Wenst u contact met de geestelijk verzorger; wendt u zich dan tot onze receptie (0186 – 659 659). Zij zullen u in contact brengen met dhr. Piet Reedijk.

De Identiteit Commissie

 Binnen Alerimus is een Identiteit Commissie actief.  Deze commissie bestaat uit 6 personen behorende tot diverse kerkelijke denominaties in de Hoeksche Waard.

De commissie heeft twee hoofddoelen.

Eén van de doelen van deze commissie is om toe te zien op de vrijheid van- en mogelijkheden tot geloofsbeleving van cliënten, en om toe te zien of er respectvol wordt omgegaan met ieders individuele vrijheid en geloofsovertuiging binnen Alerimus.

Het tweede doel is het waarborgen van de christelijke identiteit van locatie de Buitensluis. Onze andere locatie, de Open Waard is een huis van algemene signatuur. De activiteiten van de Identiteit Commissie zijn derhalve voornamelijk gericht op de intramurale cliënten van de Buitensluis.

De commissie geeft verder gevraagd en ongevraagd advies richting Raad van Bestuur betreffende zaken zoals geestelijke verzorging en pastorale activiteiten.

Activiteiten die door de Identiteit Commissie worden georganiseerd in de Buitensluis:

– weeksluitingen op zaterdagmiddag in de huiskamer begane grond

– weeksluitingen op zaterdagavond in de familiekamer 2e verdieping

– pastorale momenten op de PG afdeling

– vier à vijf keer per jaar wordt het Heilig avondmaal gehouden op alle afdelingen

– de Paasdienst en Kerstdienst, deze worden gehouden op de zaterdagmiddag voorafgaande aan beide feestdagen voor bewoners en familie en andere belangstellenden i.s.m. de activiteitencommissie

– samenzang op Paas- en Kerstmorgen op alle afdelingen

– herdenkingsdiensten voor overleden bewoners, i.s.m. de activiteitencommissie

– bloemendienst; iedere bewoners ontvangt bij haar / zijn verjaardag een bloemetjes van de Identiteit Commissie.

De Identiteit Commissie staat onder voorzitterschap van dhr. Theo Speelman. Het secretariaat berust bij dhr. Piet Vollaard.

Heeft u vragen over de activiteiten van de Identiteit Commissie of lijkt het u leuk om met de Identiteit Commissie deze activiteiten mogelijk te maken, dan kunt u zich wenden tot onze receptie (0186 – 659 659) voor een telefoonnummer of e-mailadres van één van de commissieleden.