Cliëntenraad de Open Waard

De Cliëntenraad is een belangrijke schakel tussen de Stichting Alerimus, haar cliënten en mantelzorgers. De visie van de Cliëntenraad op medezeggenschap vindt u onderstaand.

Wij behartigen de gemeenschappelijke belangen van de cliënten die zorg en ondersteuning ontvangen in het woon-zorg complex en de wijk op locatie- en organisatieniveau. Wij participeren in de beleidsvorming en zijn betrokken bij de processen die van invloed zijn op de kwaliteit van zorg, welzijn en de eigen regie en adviseren hierin de bestuurder.

De Cliëntenraad kan de belangen slechts optimaal behartigen wanneer zij van u weet wat er onder cliënten en mantelzorgers speelt. 

Vanuit uw opmerkingen en ervaringen met betrekking tot de zorg- en dienstverlening kunnen wij problemen signaleren, oplossingen aandragen en de kwaliteit van zorg- en dienstverlening helpen te verbeteren.

Uw opmerkingen, ervaringen en mening zijn daarom van essentieel belang voor het goed functioneren van de Cliëntenraad en daarmee de zorgverlening voor de cliënten!

De Cliëntenraad van de Open Waard is bereikbaar via e-mail en telefoon:

Cliëntenraad de Open Waard:

E-mail: clientenraad-ow@alerimus.nl
Telefoon: 06 – 5061 6582
De heer Co van Dongen, voorzitter
Mevrouw I. Bohnen, secretaris
Mevrouw R. Broeks
Mevrouw S. van Soldt
Mevrouw J. v.d. Zee

Lees het jaarplan van de cliëntenraad van de Open Waard.
Lees het huishoudelijk reglement van de Open Waard.