Cliëntenraad de Buitensluis

De Cliëntenraad is een belangrijke schakel tussen de Stichting Alerimus, haar cliënten en mantelzorgers. De visie van de Cliëntenraad op medezeggenschap vindt u onderstaand.

Wij behartigen de gemeenschappelijke belangen van de cliënten die zorg en ondersteuning ontvangen in het woon-zorg complex en de wijk op locatie- en organisatieniveau. Wij participeren in de beleidsvorming en zijn betrokken bij de processen die van invloed zijn op de kwaliteit van zorg, welzijn en de eigen regie en adviseren hierin de bestuurder.

De Cliëntenraad kan de belangen slechts optimaal behartigen wanneer zij van u weet wat er onder cliënten en mantelzorgers speelt. 

Vanuit uw opmerkingen en ervaringen met betrekking tot de zorg- en dienstverlening kunnen wij problemen signaleren, oplossingen aandragen en de kwaliteit van zorg- en dienstverlening helpen te verbeteren.

Uw opmerkingen, ervaringen en mening zijn daarom van essentieel belang voor het goed functioneren van de Cliëntenraad en daarmee de zorgverlening voor de cliënten!

De Cliëntenraad van de Buitensluis is bereikbaar via e-mail en telefoon:

Cliëntenraad de Buitensluis:

E-mail: clientenraad-bs@alerimus.nl
Telefoon: 0186 – 572 131
Mevrouw Ineke Korbijn-Schop, voorzitter
De heer D. Kersten, vicevoorzitter en secretaris
De heer J. Corstjens
De heer P. de Groot
Mevrouw. R. van der Kruyk
Mevrouw E. Vink

Lees het jaarplan van de cliëntenraad van de Buitensluis.
Lees het huishoudelijk reglement van de Buitensluis.