Wondzorg

Bij Alerimus is een  professioneel  gediplomeerde wondverpleegkundige werkzaam. Wanneer U vanuit het ziekenhuis naar huis komt om te herstellen, en er is wondverzorging nodig kunt u bij ons terecht. Het kan ook, dat uw huisarts u hierop gewezen heeft of misschien vindt u zelf dat u wondverzorging nodig heeft.

De wondverpleegkundige van Alerimus:

 • Geeft advies over wondbehandeling;
 • Stelt een behandelplan op;
 • Geeft instructie en voorlichting over de wondbehandeling;
 • Geeft instructie en voorlichting over het te gebruiken verbandmateriaal;
 • Geeft advies over het voorkomen van (nieuwe) wonden;
 • Volgt het genezingsproces en informeren u over hoe u dit genezingsproces zelf kunt beïnvloeden;
 • Vraagt indien nodig aanvullende zorg aan bij het ziekenhuis, de wijkverpleegkundige, huisarts of andere disciplines;

 

Indicatie en kosten:

Zorg van de wondverpleegkundige van Alerimus wordt gefinancieerd via de zorgverzekering. Er is geen indicatie / verwijzing nodig om in aanmerking te komen voor wondverzorging

Aanmelding:

U kunt zichzelf aanmelden of één van uw hulpverleners kan dit doen. U kunt zelf, tijdens werkdagen contact opnemen met Alerimus via ons algemene nummer (0186-659659)  Daarnaast kunt U ons ook een e-mail sturen via wondzorg@alerimus.nl. Onze wondverpleegkundige is dhr. Reinard van den Berg

 

Casemanagement dementie

Vaak begint het met vergeetachtigheid. De gewone dagelijkse bezigheden en eenvoudige handelingen lijken ingewikkelder of zijn vergeten. Het voeren van een gesprek wordt moeilijker. Dementie kan leiden tot een ander gedrag of onrust. Dementie is een hersenaandoening die iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk maakt van de zorg van anderen. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer, gevolgd door vasculaire dementie.
Het is belangrijk dat u verschijnselen bij uzelf, uw partner of een familielid niet verbergt, maar deskundigen inroept die een precieze diagnose kunnen stellen en zonodig hulp kunnen inschakelen.

Herkent u dit?

“Mijn vrouw is vergeetachtig. Wordt zij nu dement?”

“Kan mijn dementerende vader thuis blijven wonen?”

“Ik kan de zorg niet meer goed aan, wat nu?”

Heeft u het gevoel dat u er alleen voor staat? Heeft u vragen over dementie? Worstelt u met dit soort vragen en heeft u twijfels of maakt u zich zorgen over uzelf, uw partner of een familielid dan is het raadzaam om actie te ondernemen.

Wat kunt u doen?

U kunt zich, met al uw vragen, wenden tot de Casemanager Dementie voor een deskundig advies en ondersteuning.

Binnen de Hoeksche Waard is een team van Casemanagers Dementie werkzaam voor alle cliënten met de diagnose dementie en hun mantelzorgers. De Casemanager Dementie wordt voor u een vast gezicht en aanspreekpunt.

U kunt bij de Casemanager Dementie terecht voor:

 • praktische adviezen in de omgang met een persoon met dementie in de thuissituatie;
 • informatie over dementie en het ziekteproces;
 • emotionele ondersteuning in het omgaan met een persoon met dementie;
 • regelen van passende hulp;
 • aanvragen indicatie voor de gewenste zorg bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ);
 • behartigen van uw belangen bij eventueel andere instanties.

Indien er nog geen diagnose is gesteld, maar er vermoedens zijn dat er sprake zou kunnen zijn van een vorm van dementie, moet eveneens de huisarts worden geraadpleegd. Uw huisarts speelt een belangrijke rol bij het stellen van de diagnose of het doorverwijzen naar een neuroloog of arts die gespecialiseerd is in aandoeningen bij ouderen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@ketenzorgdementie-hw.nl of telefonisch contact opnemen via het volgende nummer 06-53526231.

Oncologie

De oncologieverpleegkundige van Alerimus begeleidt en ondersteunt mensen met kanker en hun naasten in de thuissituatie. Met advies, informatie en voorlichting over onder andere voeding, medicijnen, bijwerkingen, hulpmiddelen, mantelzorg en voorkomen van overbelasting.

Voor wie?

Als u kanker krijgt is dat voor u en uw naasten een ingrijpende gebeurtenis. In de periode van ziekte en herstel komt er veel op u af. De oncologieverpleegkundige begeleidt en ondersteunt u en uw omgeving in deze periode. Ook als er geen herstel meer mogelijk is, helpt ze u bij lichamelijke klachten, psychisch-sociale problemen en vragen over zingeving (zie ook palliatieve zorg).

Hoe werkt het?

De oncologieverpleegkundige komt bij u thuis voor ondersteuning, advies en begeleiding op het gebied van:

 • voeding;
 • medicijnen;
 • vermoeidheid en pijn in het dagelijkse leven;
 • bijwerkingen en gevolgen van behandeling zoals chemotherapie, bestraling en hormoontherapie;
 • inzet van hulpmiddelen en zorg zoals huishoudelijke hulp en thuiszorg;
 • mantelzorg en voorkomen van overbelasting;
 • werk en kanker.

De oncologieverpleegkundige werkt nauw samen met de huisarts, het ziekenhuis, en de wijkverpleegkundige. De bezoeken kunnen in overleg  meerdere keren herhaald worden. Ook telefonisch contact is mogelijk.

Kosten, indicatie en vergoeding

Aan de hulp van onze oncologieverpleegkundige zijn geen kosten verbonden. U heeft geen verwijzing nodig. U kunt zichzelf aanmelden of één van uw hulpverleners kan dit doen.

Contact

Wilt u in contact komen met onze oncologieverpleegkundige stuur dan een e-mail naar Lisette Horssels, lhorssels@alerimus.nl.

Palliatieve zorg

Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan de patiënt lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn.

De zorgverlening rond het levenseinde van bewoners van Alerimus is volledig gericht op een menswaardige begeleiding in de laatste levensfase. Hierbij zal de wens van de bewoner, in al zijn facetten, nadrukkelijk centraal gesteld worden. Er is in palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee patiënten tijdens het vervolg van de ziekte te maken kunnen krijgen, er is eveneens aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de patiënt en/of zijn naasten kunnen voordoen. Het wordt daarom weleens ‘totale zorg’ genoemd: zorg voor zowel lichaam als geest en ziel.

‘Een comfortabel ziekte- en sterfbed’ is te allen tijde het belangrijkste doel van de betrokken zorgverleners. Overwegend zal binnen Alerimus sprake zijn van palliatieve terminale zorg.

Alerimus hecht groot belang aan het optimaal begeleiden van bewoners en hun naasten, gedurende de laatste levensfase van een bewoner. Alerimus kan ook palliatieve zorg bieden aan mensen die niet woonachtig zijn binnen onze zorginstellingen. In samenspraak met de huisarts kan, indien de thuissituatie hier toe noopt, Alerimus worden verzocht een kamer ter beschikking te stellen voor een tijdelijke opname opdat de ‘totale zorg’ rondom de laatste levensfase in goede handen is.