Verdere versoepeling van de bezoekregeling

15 juni 2020

Op donderdag 28 mei jl. zijn we van start gegaan met een bezoekregeling voor onze beide zorglocaties: de Open Waard in Oud-Beijerland en de Buitensluis in Numansdorp. Bewoners kregen de mogelijkheid om één vaste bezoeker te ontvangen. De bezoeken vonden op beide locaties plaats in het wijkgebouw. Deze bezoekregeling hebben we afgelopen week geëvalueerd. Voor de evaluatie hebben we gevraagd naar en geput uit de ervaring, beleving en aanbevelingen van bewoners, naasten, medewerkers, cliëntenraden en ondernemingsraad. We concluderen dat er sprake is van waardering, maar zeker ook van behoefte aan verruiming.

Op basis van de uitkomsten van de evaluatie en aan de hand van de landelijke handreiking en richtlijnen zetten we vanaf vandaag (maandag 15 juni) een verdere versoepeling van de bezoekregeling in: fase 2. Uitgangspunten in deze fase zijn en blijven: persoonsgerichte zorg, maatwerk en dialoog met bewoners en mantelzorgers over wat er, binnen de gegeven kaders, mogelijk is. Daarbij gaan we uit van wederzijds vertrouwen dat deze kaders ook worden nageleefd.

De versoepeling omvat onder andere:

  • de mogelijkheid om (eventueel gelijktijdig) twee vaste bezoekers per bewoner te ontvangen. Wie de vaste bezoekers zijn, is van tevoren afgesproken;
  • meerdere bezoekmomenten per bewoner per week;
  • een verruiming van de bezoekdagen; en
  • de mogelijkheid om buiten de locatie te wandelen.

We handhaven de keuze om het bezoek niet in het woongebouw te laten plaatsvinden, maar in het wijkgebouw. Uit de evaluatie blijkt dat velen deze keuze waarderen. Als opmaat naar een eventuele verdere versoepeling in een volgende fase, waarbij het bezoek mogelijk wél weer in het woongebouw komt, starten we met een proef op de afdeling Meerzorg van de Buitensluis. Op deze afdeling zal in de hal een afgeschermde bezoektafel worden geplaatst, vergelijkbaar met die in de grote zaal. Ook in de Open Waard starten we een proef met bezoek op de driekamerappartementen en bezoektafels op het dakterras.

Voor elke bezoekvariant, inclusief het wandelen, is een informatieblad voor vaste bezoekers beschikbaar over hoe het bezoek zal verlopen en aan welke regels wij ons met elkaar houden. Deze informatiebladen zijn opgenomen op deze pagina. Cliënten en eerste contactpersonen hebben persoonlijk bericht ontvangen over de versoepeling van de bezoekregeling en de mogelijkheden voor het inplannen van een bezoek.

Verantwoord versoepelen
Bij het verantwoord versoepelen van de bezoekregeling is het zaak om voortdurend met elkaar de balans te zoeken tussen het mogelijk maken van persoonsgerichte bezoekmomenten enerzijds en het beperken van het risico op besmetting voor een gehele locatie anderzijds. Dit is niet eenvoudig en betekent voortdurend leren, verbeteren én anticiperen op volgende fasen. Zodra verdere versoepelingen mogelijk zijn, zullen we deze voorbereiden en daarnaar handelen. Uiteraard doen we dit in samenspraak met de cliëntenraden en de ondernemingsraad. We zijn dankbaar voor ieders betrokkenheid en inspanning om dit zo goed mogelijk te doen.


15 juni 2020

Terug naar het overzicht